Politică de confidențialitate

Politica de confidentialitate 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

www.localizaregratis.ro /  www.localizareauto.ro

Acest website este operat de SC Computer Force SRL (denumită în continuare „Noi”), cu sediul în Timișoara, City Business Center „Piața 700”, Corp B, Parter, înregistrată la ONRC Timiș sub nr. J35/1824/1994, având CUI 5833419, societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al www.localizaregratis.ro, sau www.localizareauto.ro denumite în continuare “pagina de internet” și conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale. 

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi!

Prezenta Notă de Informare descrie modalitățile ce sunt utilizate în colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale. Astfel, veți afla ce date sunt colectate, cum şi în ce scop, și veți fi informați cu privire la drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal. 

Prezenta notă de informare este versiunea V_01 și este în vigoare până la modificarea ei și publicarea unei alte versiuni.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Noi respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, și anume:

1. Legalitate, corectitudine și transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent în raport cu dumneavoastră;

2. Colectare în scopuri determinate – datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopurile specifice, legitime și comunicate explicit și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu

aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

3. Reducerea la minimum a datelor – datele cu caracter personal colectate sunt adecvate, relevante și limitate la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate;

4. Actualizarea datelor – ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt corecte și actualizate, luăm toate măsurile necesare pentru ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

5. Limitarea stocării datelor – respectăm termenele impuse de lege pentru păstrarea datelor, sau le păstrăm doar până la îndeplinirea scopului colectării, având stabilite termene în acest sens prin proceduri interne, iar apoi le ștergem;

6. Integritate și confidențialitate – luăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm

Datele cu caracter personal sunt colectate:

• direct de la dumneavoastră, prin:

– completarea formularului de contact din pagina noastră de internet;

– completarea formularului de comandă din pagina noastră de internet;

– completarea datelor în modulul de chat online din pagina noastră de internet;

– e-mailurile pe care ni le trimiteți la una din adresele indicate în paginile websitului.

• prin cookies atunci când navigați pe pagina noastră de internet. 
Mai multe detalii despre cookie-uri gasiti aici.

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în scopuri precise și bine determinate, descrise în formularele prin care dumneavoastră vă dați, în prealabil, consimțământul, pentru încheierea sau buna desfășurare a unui contract, pentru a ne îndeplini o obligație legală, sau în scopul apărării unui drept legitim în instanță.

În procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur, așadar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate. Odată ce am recepționat datele, utilizăm proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Prin intermediul acestui website noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi imediat șterse.

Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.
Acest website este destinat utilizării de către persoane adulte, având 18 ani împliniți. În anumite cazuri însă, serviciile noastre pot fi accesate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date. În calitate de părinți, vă recomandăm să participați activ la explorarea copiilor dumneavoastră online și să utilizați posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l dețineți, de programele pe care le utilizați și/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru integritatea lor psihică și fizică.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

În cazul în care nu ne comunicați datele cu caracter personal solicitate, sau le comunicați parțial, ne putem găsi în situația în care nu putem furniza produsul sau serviciul solicitat. Formularul de colectare a datelor personale este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă îndeplini solicitările, a duce la îndeplinire contractul sau a ne îndeplini obligațiile legale. În aceste situații vă vom informa, dacă avem posibilitatea, pentru ca dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerințelor Regulamentului UE 2016/679. 

Este posibil ca noi să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite. Acestora la solicităm să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația privind normele de protecție a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.

Cu excepția cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Noi ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea acestor date. De asemenea, evaluăm permanent riscurile ce pot apărea în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și actualizăm procedurile de lucru.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Nu vom păstra datele cu caracter personal decât atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care ele sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în siguranță, sau, dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom anonimiza sau cripta astfel încât ele să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în considerare și posibilitatea de a asigura anonimizarea datelor cu caracter personal astfel încât sa nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care putem folosi acele informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.

1. Dreptul la acces: este dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informații legate de categoriile de date deținute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

2. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

• contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;

• prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii;

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

5. Dreptul la ștergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza căruia puteți solicita ștergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei

cereri, fără întârzieri nejustificate, cu următoarele excepția cazurilor în care datele sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;

• pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

• în scopuri de arhivare în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;

• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și să le transmiteți altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Acest drept îl aveți dacă, în mod cumulativ:

• Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

• Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;

• Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

7. Dreptul la opoziție, în baza căruia vă puteți opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământ ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care se pot dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteți opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.

Modalități de comunicare

Noi vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Toate cererile dumneavoastră vor fi îndeplinite în termenul legal de 30 de zile.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC Computer Force SRL, Timișoara, City Business Center “Piața 700”, Corp B, Parter. Solicitarea o puteți depune și personal, la sediul nostru, sau semnată și scanată prin E-mail 

Orice comunicare și măsuri luate ca urmare a exercitării de către Dumneavoastră a drepturilor pe care le aveți vă sunt oferite de Noi gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care formulați cereri nefondate, excesive sau repetitive, avem opțiunea legală de a refuza să dăm curs cererii sau de a percepe o taxă în conformitate cu costurile administrative necesare pentru a vă îndeplini cererea.

În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Prezenta notă de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când ea poate fi îmbunătățită sau când practicile și/sau legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează. Din acest motiv, vă invităm să vizitați periodic această pagină, deoarece datele dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.